Sri Lanka 斯里蘭卡 | Yala National Park | Yala Safari (下集) 我們見到豹豹了

我地開始下半part既Safari之後,近距離見到象象母子,孔雀,不知名四腳動物,迷惘既狐狸,最重要既係喺我地差唔多完結Safari既旅程之前,司機又收到風話有豹出沒,又即刻飛車去睇。今次更近距離見到,佢好懶懶閒咁攤左係樹上面任我地睇,完全估唔到睇到一次豹之後,再有機會睇到第二次。雖然就睇唔到熊熊,不過今次Safari都算令人驚喜! Continue reading “Sri Lanka 斯里蘭卡 | Yala National Park | Yala Safari (下集) 我們見到豹豹了”